Zarządzenie nr 8/ 2020 Dyrektora Zespołu

piątek, 15 maja 2020 15:00

Drukuj

Włodary, 15 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 8/ 2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie wdrożenia procedur bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią wirusa COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach.

 

Na podstawie:

Dyrektor Zespołu, zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach wprowadza Procedury bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią wirusa COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach, dotyczące wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. Procedura stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Celem procedur jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Zespołu w czasie realizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do prawidłowego ich rozwoju, jak również w czasie udziału dzieci w zajęciach specjalistycznych, opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych, organizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Włodarach.

§ 3

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach zobowiązuje wszystkich pracowników Zespołu, jak również rodziców dzieci decydujących się na udział swoich dzieci w zajęciach specjalistycznych, opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych organizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Włodarach, do stosowania Procedur będących załącznikiem numer 1 do Zarządzenia.

§ 4

Zapoznanie się z Procedurami pracownicy Zespołu oraz rodzice dzieci potwierdzają własnoręcznym podpisem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania.

 

Załącznik do zarządzenia - procedury bezpieczeństwa

.