Organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

16 czerwca 2020 roku- w Sali gimnastycznej- język polski

17 czerwca 2020 roku- w Sali gimnastycznej- matematyka

18 czerwca 2020 roku: w Sali nr 7- język angielski, sala nr 12- język niemiecki

– do szkoły wchodzimy wejściem od strony podwórka szkolnego.

  1. język polski– 16.06.2020r. (wtorek) – spotkanie o godz. 8.30 pod salą egzaminacyjną w odstępach 1,5 m obowiązkowo w maseczkach lub przyłbicach. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), legitymację szkolną oraz butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika. O godzinie 8.45 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo zgodnie z listą uczniów umieszczoną na drzwiach sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w obecności uczniów numery stolików, przy których będą pracować. Po zajęciu miejsca przy stoliku można ściągnąć maseczkę, przyłbicę.
  2. matematyka– 17.06.2020r. (środa)– spotkanie o godz. 8.30 pod salą egzaminacyjną w odstępach 1,5 m obowiązkowo w maseczkach lub przyłbicach. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), linijkę, legitymację szkolną oraz butelkę wody mineralnej (wodę umieszczamy na podłodze przy nodze stolika). O godzinie 8.45 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo zgodnie z listą umieszczoną na drzwiach sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w obecności uczniów numery stolików, przy których będą pracować. Po zajęciu miejsca przy stoliku można ściągnąć maseczkę, przyłbicę.
  3. język obcy nowożytny - 18.06.2020r. (czwartek)) – spotkanie o godz. 8.30 pod salą egzaminacyjną w odstępach 1,5 m obowiązkowo w maseczkach lub przyłbicach. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), legitymację szkolną oraz butelkę wody mineralnej(wodę umieszczamy na podłodze przy nodze stolika).O godzinie 8.45 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo zgodnie z listą umieszczona na drzwiach sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w obecności uczniów numery stolików, przy których będą pracować. Po zajęciu miejsca przy stoliku można ściągnąć maseczkę, przyłbicę.

 

ZAKAZ POŻYCZANIA MATERIAŁÓW (DŁUGOPISÓW, LINIJEK) OD INNYCH ZDAJĄCYCH

Czas pracy zdających wynosi:

  1. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut
  2. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut
  3. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut

Kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:

1)     obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną,

2)     zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

3)     niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),

4)     zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie,

5)     czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,

6)     na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

  1. W przypadku:

a)     stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,

b)     wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,

c)     zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić z przyczyn zdrowotnych do egzaminów w czerwcu:

  1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

 

.