Zasady monitorowania postępów uczniów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/ 2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach z dnia 25 maja 2020 roku

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

I. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły:

1. Nauczyciele pracują według tygodniowych zakresów materiału realizując podstawę programową. Praca odbywa się zgodnie z podziałem godzin, który został przesłany za pośrednictwem strony internetowej dla klas I-VIII.
2. W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciele poszczególnych klas informują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Zajęcia są realizowane z uwzględnieniem:

a)     zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

b)     możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

c)     łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

d)     ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

3. Najczęstsze (codzienne) formy kontaktu z Rodzicami i uczniami to: e-maile, telefony (Messenger, WhatsApp, smsy). Nauczyciele monitorując aktywność uczniów korzystają także z platformy edukacyjnej EduNect, a także od 1 czerwca 2020 roku aplikacji Teams.
4. Praca zdalna uczniów jest monitorowana poprzez:

e- maile (uczniowie przesyłają wykonane zadania, karty pracy), telefony – uczniowie przesyłają zdjęcia zadań, różnego rodzaju platform.

5. Nauczyciele przesyłają następujące materiały: karty pracy do wydruku, materiały do pracy z podręcznikami lub e-podrecznikami, zadania na aplikacjach, linki do ciekawych stron edukacyjnych lub gier i zdań edukacyjnych, linki do platform edukacyjnych np.men.gov.pl, epodręcznik.pl,p rezentacje do danego tematu lekcji oraz linki do porad z pedagogami i psychologami.
6. Nauczyciele zapewniają każdemu uczniowi i rodzicowi możliwość indywidualnej konsultacji.

II. Szczegółowe zasady monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

1. Uczniowie za efekty swoje pracy będą oceniani przez poszczególnych nauczycieli, z uwzględnieniem możliwości i występujących trudności w dostępie do narzędzi interaktywnych.

2. Formy aktywności uczniów w klasach I- III podlegających ocenie obejmują: quizy i testy on - line, karty pracy, prace plastyczne i techniczne przesłane w formie zdjęć lub na e-maila, technika czytania i liczenia z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów.

3. Formy aktywności uczniów klas IV-VIII podlegających ocenie: przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami, ale też wypowiedź ucznia na forum czy jego udział w dyskusjach online i rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów oraz sprawdzianów i kartkówek, odpowiedzi ustne, karty pracy, prace wykonane przez uczniów, pliki audio video, prezentacje multimedialne.

4. Nauczyciel przy ocenie zachowanie ucznia w okresie zdalnego nauczania bierze pod uwagę w szczególności:

a) jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,

b) terminowe przesyłanie zadanych prac,

c) samodzielną i systematyczną pracę,

d) bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych,

e) kulturę zachowania podczas spotkań on-line,

f) umiejętność współpracy podczas zajęć on-line.

5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
6. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail lub komunikatory społeczne).
7. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail lub komunikatory społeczne).
8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail lub komunikatory społeczne).
9. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,

10.  Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

11.  Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób: bezpieczny odbiór materiałów w szkole.

12.  Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób poprzez udzielenie uczniowi dodatkowych wskazówek w ramach indywidualizacji nauczania.

13.  Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,

14.   Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,

15.  Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

16.  Wychowawcy klas i pedagog szkolny na bieżąco monitorują aktywność uczniów podczas zajęć. W przypadku wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów skomunikowania się z uczniem i jego rodzicami (poczta elektroniczna, bezpośredni kontakt telefoniczny lub pismo wysłane za pośrednictwem poczty) uczeń może być nieklasyfikowany ze względu na brak realizacji obowiązku szkolnego.

17.  Przy wystawianiu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę:

a) ocenę śródroczną;

b) oceny bieżące z II półrocza przed zawieszeniem zajęć;

c) oceny bieżące uzyskane w czasie zdalnego nauczaniu za okres od 25.03.2020r. do czasu jego zakończenia;

d) oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku zakończenia tego okresu).

18.  O zagrożeniu niedostateczną oceną klasyfikacyjną, nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów, w terminie wynikającym ze Statutu Szkoły przy pomocy zdalnej komunikacji.

19.  W przypadku zagrożenia ucznia klasyfikacyjną oceną niedostateczną, nauczyciel przekazuje rodzicom informację dotyczącą wymagań jakie uczeń musi spełnić w celu uniknięcia oceny niedostatecznej, oraz podaje sposób sprawdzenia poziomu opanowania wskazanych wymagań

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania, warunki i tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego

I. Warunki i tryb ubiegania się przez ucznia o uzyskanie rocznej oceny z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana oraz rocznej oceny zachowania.

 1. W okresie zdalnego nauczania obowiązują opisane w Statucie Szkoły warunki i tryb ubiegania się o uzyskanie przez ucznia, wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych oraz wyższej oceny zachowania z zastrzeżeniami wymienionymi w pkt od 2 do 5.
 2. Wszelkie formy komunikowania się z uczniami (rodzicami) zastępuje się formami komunikacji zdalnej.
 3. Odstępuje się od kryterium frekwencji, jako jednego z warunków ubiegania się o otrzymanie wyższej oceny zachowania.
 4. Odstępuje się od obowiązku spełnienia wszystkich statutowych kryteriów oceny zachowania, o którą uczeń się ubiega.
 5. Do warunków otrzymania wyższej oceny zachowania, wprowadza się obowiązek wypełnienia przez ucznia dodatkowego zakresu zadań, wskazanych przez wychowawcę klasy, wynikających ze specyfiki zdalnego nauczania.

II. Warunki i tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

 1. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania, rodzic na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
 2. Dyrektor sprawdza, czy ocena została wystawiona zgodnie z przepisami prawa – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, zobowiązuje nauczyciela przedmiotu do przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu wiedzy i umiejętności w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń nie może z ważnych powodów uczestniczyć w sprawdzianie należy uzgodnić z rodzicami inny termin do końca roku szkolnego.
 3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny zachowania, wychowawca klasy dokonuje ustalenia właściwej oceny klasyfikacyjną zachowania przy uwzględnieniu zgłoszonych zastrzeżeń na podstawie przedstawionych przez rodziców informacji, które mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny zachowania.

III. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica, który powinien być przesłany drogą e-mailową na skrzynkę szkoły: adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.
 3. Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący ucznia lub inny nauczyciel przedmiotu wskazany prze dyrektora szkoły.
 4. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi.
 5. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica.
 6. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej.
 7. Egzamin ma formę pisemną poprzez rozwiązanie zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą innego narzędzia zdalnego.
 8. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu z ważnych powodów uczeń informuje o tym dyrektora szkoły.
 9. Dyrektor szkoły uzgadnia (wyznacza) dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.
 11. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.

 

Zarządzenie nr 10 /2020 w sprawie zasad monitorowania postępów uczniów oraz oceniania i odwołania od oceny

.