Zarządzenie nr 8/ 2020 Dyrektora Zespołu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Włodary, 15 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 8/ 2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie wdrożenia procedur bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią wirusa COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach.

 

Na podstawie:

  • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami;
  • Informacji z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 roku, otrzymanego na adres e-mail Zespołu oraz opublikowanego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu;
  • Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 14 maja 2020 roku dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna Dodatkowych wytycznych dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.

Dyrektor Zespołu, zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach wprowadza Procedury bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią wirusa COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach, dotyczące wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. Procedura stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Celem procedur jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Zespołu w czasie realizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do prawidłowego ich rozwoju, jak również w czasie udziału dzieci w zajęciach specjalistycznych, opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych, organizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Włodarach.

§ 3

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach zobowiązuje wszystkich pracowników Zespołu, jak również rodziców dzieci decydujących się na udział swoich dzieci w zajęciach specjalistycznych, opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych organizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Włodarach, do stosowania Procedur będących załącznikiem numer 1 do Zarządzenia.

§ 4

Zapoznanie się z Procedurami pracownicy Zespołu oraz rodzice dzieci potwierdzają własnoręcznym podpisem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania.

 

Załącznik do zarządzenia - procedury bezpieczeństwa

.